POLTRONA FRAU PHNOM PENH BY VATTANAC INVESTMENT LIMITED

POLTRONA FRAU PHNOM PENH BY VATTANAC INVESTMENT LIMITED

地址

Vattanac Capital Tower, 66 Monivong Boulevard, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh
PHNOM PENH

聯繫人

電話 +855 23 938 888